Το esos  εξασφάλισε και δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα το Σχέδιο Νόμου συγχώνευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ειδικότερα, το Σχέδιο Νόμου προβλέπει τα εξής:

Ίδρυση Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Καταργείται η περίπτ. ββ΄ της περίπτ. δ΄ και οι περιπτ. γγ΄, δδ΄, εε΄ και στστ΄ αναριθμούνται σε ββ΄, γγ΄, δδ΄ και εε΄ αντίστοιχα.
β) Προστίθεται περίπτ. στ΄ που έχει ως εξής:
«στ) Σχολή Δημόσιας Υγείας, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
αα) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,
ββ) Πολιτικών Δημόσιας Υγείας.»

2. Στη Σχολή και σε καθένα από τα Τμήματα της παρ. 1 οργανώνεται Γραμματεία για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη τους, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτωση Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

3. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας αρχίζει με την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η εισαγωγή των πρώτων προπτυχιακών φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

4. Η Σχολή Δημόσιας Υγείας διοικείται από προσωρινή Κοσμητεία έως την 31-8-2019, οπότε αναδεικνύονται τα όργανα διοίκησης της Σχολής με εκλογική διαδικασία. Η προσωρινή Κοσμητεία συγκροτείται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και αποτελείται από:
αα) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α΄ βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος της Σχολής,
ββ) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής,
γγ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. από κάθε Τμήμα της Σχολής.

4. Στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας καθήκοντα προέδρου έως τις 31-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, ασκεί ο υπηρετών έως την έναρξη ισχύος του παρόντος Κοσμήτορας της Ε.Σ.Δ.Υ..

5. Η Σχολή Δημόσιας Υγείας μπορεί να γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

6. Η Σχολή Δημόσιας Υγείας και το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας έχουν έδρα στην Αθήνα. Το κτιριακό συγκρότημα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθμός 196, όπου στεγάζεται η Ε.Σ.Δ.Υ., παραχωρείται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής κατά χρήση για τη λειτουργία της Σχολής και του Τμήματος του προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να αρθεί η παραχώρηση ή να τροποποιηθεί ο σκοπός της.

Ένταξη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

1. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις της Ε.Σ.Δ.Υ., ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτής, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και η βιβλιοθήκη της Ε.Σ.Δ.Υ. μεταφέρονται και λειτουργούν στο Τμήμα  Πολιτικών Δημόσιας Υγείας.

2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο την Ε.Σ.Δ.Υ. συνεχίζονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για την Ε.Σ.Δ.Υ. ισχύουν έναντι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ε.Σ.Δ.Υ. εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του και συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. της Ε.Σ.Δ.Υ. έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραμμάτων – έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανασυγκροτείται και προστίθεται ως μέλος εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισθέντων μελών. Το ειδικό επταμελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) δεν ανασυγκροτείται λόγω της ένταξης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μετέχει, μέχρι τις 31-8-2020, ως επιπλέον μέλος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Ε.Σ.Δ.Υ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται από ένα από τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μέλη της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Ε.Σ.Δ.Υ., το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ένταξη του προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ. με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε θέση αντίστοιχη με αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. Προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του και να ασκεί τα καθήκοντά του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις έργου. Η μεταφορά και ένταξη του προσωπικού διαπιστώνεται με πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, που εκδίδονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μνημονεύουν τις θέσεις και τα ονόματα αυτών που τις κατέχουν και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι καθηγητές εντάσσονται αυτοδικαίως στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν, δηλαδή καθηγητές α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό και μισθολογικό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης.

3. α) Οι επιμελητές και οι επιστημονικοί συνεργάτες εντάσσονται στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας σε προσωποπαγείς θέσεις Ε.ΔΙ.Π.. Για την κατάταξή τους στην οικεία βαθμίδα (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) προσμετράται ο χρόνος υπηρεσίας τους στην Ε.Σ.ΔΥ. με την ιδιότητα του επιμελητή ή του επιστημονικού συνεργάτη. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι στην Ε.Σ.ΔΥ. η διαφορά διατηρείται ως προσωπική, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
β) Το λοιπό διοικητικό προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ. εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στον ίδιο κλάδο, ειδικότητα και βαθμό, σε θέσεις μόνιμες, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή προσωποπαγείς, ανάλογα με τις θέσεις που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι υπάλληλοι της παρούσας περίπτωσης, με εξαίρεση τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, μπορούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ζητήσουν την ένταξή τους στην προβλεπόμενη από το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγορία Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ίδρυμα ή Ειδικού Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδου Π.Ε. ή Τ.Ε.) με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα και σε προσωποπαγή θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη σε οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες (Ε.ΔΙ.Π ή Ε.Τ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας είναι η άσκηση διδακτικών ή ερευνητικών ή εργαστηριακών καθηκόντων στην Ε.Σ.Δ.Υ. για τρία (3) έτη.
γ) Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναφέρεται το έργο που επιτέλεσε ο αιτών. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας ή της Συγκλήτου, ανάλογα με τη μονάδα στην οποία αιτείται να ενταχθεί το μέλος, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, και σχετική πράξη του Προέδρου Τμήματος, του Κοσμήτορα ή του Πρύτανη, αντίστοιχα, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η τριμελής επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου συγκροτείται με απόφαση του οικείου συλλογικού οργάνου που είναι αρμόδιο για την ένταξη σύμφωνα με τα ανωτέρω και αποτελείται από δύο (2) Καθηγητές και ένα (1) μέλος Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.ΤΕ.Π. αντίστοιχα, που επιλέγονται με την πράξη συγκρότησης. Η εισηγητική επιτροπή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τον ορισμό των μελών της υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας την έκθεσή της η οποία κοινοποιείται στους υποψηφίους για να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν σχετικό υπόμνημα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς εισηγητική έκθεση. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης ή μετά την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας, το αρμόδιο για την κρίση όργανο αποφασίζει για την ένταξη. Τα μέλη αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους. Στην αρχή της συνεδρίασης οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της έκθεσης, απαντούν στις ερωτήσεις των μελών και αποχωρούν. Ως κριτήριο για την ένταξη λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα και ο βαθμός ανταπόκρισης στο επιτελούμενο διδακτικό, ερευνητικό ή εργαστηριακό έργο.
δ) Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο υπάλληλος παραμένει στη θέση που κατέχει και έχει δικαίωμα να υποβάλει νέα αίτηση για ένταξη μία ακόμη φορά μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον ενός (1) έτους από την πρώτη αρνητική κρίση.

Ένταξη των φοιτητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Ε.Σ.Δ.Υ., εντάσσονται αυτοδικαίως στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σύμφωνα με τους όρους που ίσχυαν κατά την εισαγωγή τους. Το ίδιο ισχύει και για φοιτητές που εγγράφονται σε Π.Μ.Σ., βάσει προκήρυξης που έχει δημοσιευθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για την εισαγωγή φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής, με την εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, τα προγράμματα αυτά επανιδρύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Υ. αρμόδιο είναι το ανωτέρω Τμήμα.

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις διδακτικού προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ., για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζονται από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης.

2. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και οι θέσεις του διδακτικού προσωπικού κατανέμονται στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας. Θέσεις καθηγητών για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται ως θέσεις μελών Δ.Ε.Π. από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

3. Εκκρεμείς υποθέσεις καθηγητών της Ε.Σ.Δ.Υ. ενώπιον του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου παραπέμπονται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον πειθαρχικό συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων.

4. Τα έτη που τα μέλη διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα μετά την ένταξή τους σε βαθμίδα σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο πανεπιστήμιο, σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα καθηγητή Πανεπιστημίου.

5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. (πρώην διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ.) προς τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αυτό ισχύει για την πρώτη μετακίνηση μετά την ένταξή τους στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας.

6. α) Εκκρεμείς διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου. Αποφάσεις αποσπάσεων και διάθεσης υπαλλήλων στην Ε.Σ.Δ.Υ., που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν θίγονται. Υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων από αυτό φορέων που έχουν αποσπαστεί ή διατεθεί και υπηρετούν στην Ε.Σ.Δ.Υ., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να μεταταχθούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, και αν δεν υπάρχει, σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση αυτή. Αν υποβληθεί αίτηση μετάταξης, η απόσπαση ή διάθεση παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης. Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση με τη λήξη της απόσπασής τους. Για το προσωπικό που έχει διατεθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ., ως καθολικό διάδοχο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην Ε.Σ.Δ.Υ. εφαρμόζεται το άρθρο 63 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) και εκκρεμείς διαδικασίες μετάταξης συνεχίζονται προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

β) Προσωπικό ΔΕ Παρασκευαστών που μετατάσσεται σύμφωνα με τη προηγούμενη περίπτωση μπορεί να ζητήσει την ένταξή του σε προσωποπαγή θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), σύμφωνα με όσα ορίζονται στις περιπτ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 111.

7. Οι προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας πιστώσεις για τη μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρεται και μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, καθώς και οι πιστώσεις για τις δαπάνες λειτουργίας της Ε.Σ.Δ.Υ. που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εγγράφονται στις πιστώσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το οποίο εκκαθαρίζονται.

8. Από την δημοσίευση του παρόντος καταργείται το άρθρο 3 του ν. 2194/1994 και το άρθρο 32 του π.δ.121/2017

Πηγή: esos