Πανελλήνιες 2019:  Στον δύσκολο δρόµο της κατάθεσης του µηχανογραφικού δελτίου οδεύουν από σήµερα οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, έχοντας πια στα χέρια τους τα µόρια που «κατέκτησαν» στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι ηµέρες που αποµένουν έως την καταληκτική ηµεροµηνία για την οριστική κατάθεση του µηχανογραφικού δελτίου είναι αρκετές και καλό θα ήταν να µη βιαστείτε να πάρετε τις αποφάσεις σας. Η καταληκτική ηµεροµηνία, σύµφωνα µε την επίσηµη ανακοίνωση, είναι η 15η Ιουλίου, ωστόσο υπάρχει περίπτωση, αν κριθεί αναγκαίο, να δοθεί µικρή παράταση. Αυτήν τη στιγµή προέχει η µελέτη των τµηµάτων του µηχανογραφικού, καθώς φέτος υπάρχουν πολλά νέα τµήµατα τα οποία προέκυψαν µετά την «κατάργηση» των ΤΕΙ. Συνεπώς, καλό θα ήταν να το δείτε προσεκτικά και να αναζητήσετε πληροφορίες γι’ αυτά που σας ενδιαφέρουν.∆υστυχώς, τόσο τα πανεπιστήµια όσο και το υπουργείο Παιδείας δεν έχουν δώσει πληροφορίες για το περιεχόµενο των σπουδών αυτών των τµηµάτων, για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων και τους τοµείς απασχόλησής τους. Οσον αφορά στη συµπλήρωση του µηχανογραφικού, υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες οι οποίοι ισχύουν για όλους.

 

Οι ενδιαφερόµενοι και οι οικογένειές τους θα πρέπει να γνωρίζουν την εξής βασική αρχή: Το µηχανογραφικό δελτίο πρέπει να συµπληρωθεί µε βάση τις επιθυµίες του καθενός, και όχι µε γνώµονα τις προβλέψεις για τη φετινή πορεία των µορίων εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ. Το ίδιο ισχύει για τις περσινές βάσεις, καθώς δεν αποτελούν ασφαλές κριτήριο για τις επιλογές σας. Οµως, οι περισσότεροι, δυστυχώς, κάνουν αυτές τις επιλογές έχοντας κατά νου τις προβλέψεις για τις βάσεις, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί λάθος.

Κατά τα λοιπά, υπάρχουν και άλλα δεδοµένα που θα πρέπει να λάβετε υπόψη, όπως:

 1. To κόστος διαµονής µακριά από τον τόπο κατοικίας. Εφόσον οι δυνατότητες της οικογένειας είναι περιορισµένες, είναι προτιµότερο να επιλέξετε µια σχολή κοντά στην πόλη σας. Εδώ σηµειώνουµε ότι πολλές σχολές περιφερειακών πανεπιστηµίων είναι καλύτερες από πολλές απόψεις.
 2. Κάθε υποψήφιος µπορεί να δηλώνει όσες σχολές θέλει – ακόµη και αυτές που περιλαµβάνονται σε ένα ή δύο το πολύ από τα τέσσερα επιστηµονικά πεδία.
 3. Επιλέξτε όσο το δυνατόν περισσότερες σχολές – ακόµη και κάποιες που πιστεύετε ότι δεν έχετε πιθανότητες να τις «πιάσετε» ή δεν σας αρέσουν. Σηµασία έχει να βρεθείτε εντός κάποιου ιδρύµατος. Μετά οι λύσεις είναι απεριόριστες.
 4. Η επιλογή µιας σχολής πρέπει να συνοδεύεται µε τις προοπτικές που έχει στην αγορά εργασίας. ∆υστυχώς, υπάρχουν σχολές που παρέχουν µόνο «πτυχία ανεργίας».
 5. Εξυπνο είναι όσοι πληρούν προϋποθέσεις µετεγγραφής (πολύτεχνοι, εξαιρετικά χαµηλά εισοδήµατα κ.λπ.) να δηλώσουν περιφερειακά τµήµατα τα οποία απαιτούν χαµηλά µόρια και στη συνέχεια να διεκδικήσουν µετεγγραφή εκεί που πραγµατικά επιθυµούν να φοιτήσουν. Για τον λόγο αυτό καλό θα ήταν να ξέρετε τις προϋποθέσεις που θέτει ο σχετικός νόµος για τα οικονοµικά και άλλα κριτήρια.

Ο δεκάλογος που λύνει τον…γρίφο της συµπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου

 1. Στη στήλη «Σειρά» (Προτίµησης) θα συµπληρώσετε µε αύξουσα σειρά τις προτιµήσεις σας για τα τµήµατα ή τις εισαγωγικές κατευθύνσεις που θέλετε. Π.χ. αν δηλώσετε 20 προτιµήσεις, ο αριθµός 1 δηλώνει ότι αυτό είναι το πρώτο τµήµα που επιθυµείτε να εισαχθείτε και ο αριθµός 20 δηλώνει ότι αυτό είναι το τελευταίο τµήµα στο οποίο θέλει κάποιος να εισαχθεί.
 2. Εννοείται ότι στις προτιµήσεις µπορείτε να συµπεριλάβετε τµήµατα ή και εισαγωγικές κατευθύνσεις όπως εσείς θέλετε. Τέλος, είναι απαραίτητο πριν από τη συµπλήρωση του µηχανογραφικού να διαβάσετε τις γενικές οδηγίες που υπάρχουν στο έντυπο.
 3. Είναι αυτονόητο ότι αν κάποιος δεν πάρει απολυτήριο, δεν µπορεί να συµπληρώσει µηχανογραφικό.
 4. Η οριστικοποίηση του µηχανογραφικού θα γίνει µέσα σε αποκλειστική προθεσµία. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, κανένα δελτίο δεν γίνεται δεκτό, δεν αλλάζει και δεν αντικαθίσταται.
 5. Αν δηλώσετε προτίµηση για τµήµα που περιλαµβάνεται και στα δύο επιστηµονικά πεδία που δήλωσατε, το δηλώνετε µόνο µία φορά.
 6. Μπορείτε να δηλώσετε όσα τµήµατα θέλετε – ακόµη και όλα από αυτά που περιλαµβάνονται σε ένα ή δύο το πολύ από τα τέσσερα επιστηµονικά πεδία. Μπορείτε να δηλώσετε τα τµήµατα µε όποια σειρά επιθυµείτε, ανεξάρτητα από το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο περιλαµβάνονται.
 7. Υποψήφιος Εσπερινού ΓΕΛ δεν έχει δικαίωµα να δηλώσει Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνοµικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και Σχολές Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
 8. ∆εν εισάγεστε σε τµήµα για το οποίο δεν δήλωσατε προτίµηση. Αν µε το σύνολο των µορίων σας εισάγεστε σε περισσότερα από ένα τµήµατα από αυτά που έχετε δηλώσει προτίµηση, τότε θα εισαχθείτε σε αυτό που έχετε δηλώσει µε προγενέστερη προτίµηση.
 9. Η σειρά των προτιµήσεών σας πρέπει να εκφράζει την πραγµατική σας επιθυµία, δηλαδή πρώτα να δηλώνετε το τµήµα που πραγµατικά επιθυµείτε να εισαχθείτε, άσχετα από τον αριθµό των µορίων σας, και µετά τα λοιπά.
 10. Σε περίπτωση ισοβαθµίας σας µε τον τελευταίο εισαγόµενο σε τµήµα που δηλώσατε προτίµηση, προηγείται αυτός που έχει µεγαλύτερο άθροισµα βαθµών στα δύο µαθήµατα µε συντελεστές βαρύτητας του αντίστοιχου επιστηµονικού πεδίου.

 

Πηγή: ethnos.gr