Πρότυπα γυμνάσια

Κατ’ αρχάς, Πρότυπα σχολεία ονομάζονται συγκεκριμένες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η εισαγωγή στο Πρότυπο σχολείο γίνεται με ειδικές γραπτές εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται κάθε χρόνο και κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής μίας μόνο σχολικής μονάδας. Η επιλογή των υποψηφίων μαθητών αφορά την εισαγωγή στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου και η φοίτηση στις τρεις επόμενες τάξεις του Λυκείου υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές εξετάσεις. Η κάλυψη τυχόν κενών θέσεων γίνεται με την ίδια διαδικασία όπου επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές που φοιτούν στην ίδια τάξη και την ευθύνη για την συμπληρωματική διαδικασία έχουν τα όργανα της διοίκησης από το αντίστοιχο σχολείο όπου έχουν δημιουργηθεί οι κενές θέσεις. Το προσωπικό των σχολείων αυτών καταρτίζεται από έμπειρους εκπαιδευτικούς με πολυδιάστατο πλούτο γνώσης.

 

Ποια είναι τα Πρότυπα Γυμνάσια;

 

 1. 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας (0501130) με 156 θέσεις. 
 2. 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας (0501040) με 78 θέσεις.
 3. Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο (0501002) με 96 θέσεις.
 4. Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων (0501003) με 72 θέσεις.
 5. 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου (0501530) με 70 θέσεις.
 6. Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων (0501005) με 52 θέσεις. 
 7. Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης (0501004) με 72 θέσεις.
 8. Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο (0501905) με 104 θέσεις.
 9. Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνίδειου Σχολής Πειραιά (0501904) με 108 θέσεις. 

 

Διαδικασία διεξαγωγής, εισαγωγής και επιλογής

Αρχικά η εισαγωγή σε μια σχολική μονάδα γίνεται με την διεξαγωγή γραπτών εξετάσεών όπου πραγματοποιείται σε όλα τα Πρότυπα σχολεία. Όπως προαναφέρθηκε ο κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην διαδικασία μίας μόνο σχολικής μονάδας. Οι μαθητές αξιολογούνται στις γνώσεις και στις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Δημοτικό σχολείο σχετικά με τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών. Θα εξεταστούν στα μαθήματα αυτά στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας.

Αναλυτικότερα:

 • Νεοελληνική Γλώσσα: Στην Ελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
 • Μαθηματικά: Ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων με θέματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο τους. Ορισμένες φορές μπορεί να ζητηθεί η διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.

Eξεταστέα  ύλη

Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

150 λεπτά η διάρκεια εξέτασης

Οι μαθητές/τριες θα εξετασθούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατό πενήντα λεπτών (150 min).

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Τα θέματα και των δύο εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων είναι της μορφής ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, οι οποίες συνοδεύονται από υλικό (κείμενα, ασκήσεις, κλπ.) που αξιοποιείται από τους υποψηφίους για να απαντήσουν.

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην διαδικασία των εξετάσεων οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι μαθητές προσέρχονται στις εξετάσεις με τον κωδικό αριθμό που έχουν αποκτήσει και εκτυπώσει από το σύστημα, με πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
Οι καταστάσεις των υποψηφίων θα αναρτηθούν υποχρεωτικά με τον κωδικό αίτησης στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου με τη λήξη των αιτήσεων. Οι γονείς καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία των υποψηφίων το αμέσως επόμενο διάστημα και σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο λάθος να προσέλθουν στο σχολείο για να διορθωθεί. 
Οι Φυσικώς Αδύνατοι (Φ.Α) μαθητές εξετάζονται από επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου, όπως ισχύει από την νομοθεσία που ισχύει σε όλα τα σχολεία. 
Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθητές γίνεται με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που έχει συσταθεί για αυτόν τον σκοπό. Τα θέματα στέλνονται ηλεκτρονικά στα Πρότυπα σχολεία από την επιτροπή πριν την εξέταση και θα αναπαραχθούν από μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων ώστε να μοιρασθούν στους υποψηφίους με ευθύνη του Διευθυντή/ντριας  ή Υποδιευθυντή/ντριας και τριμελούς επιτροπής που θα ορισθεί με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων. 
Οι προδιαγραφές των θεμάτων καθώς και παραδείγματα σχετικά με τη συνολική εξέταση στο αντίστοιχο πεδίο θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Π.Σ. Η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή καθώς και η αξιολόγηση γίνεται με επιτροπές που έχουν συσταθεί με ευθύνη του Διευθυντή/ντριας  ή Υποδιευθυντή/ντριας και της τριμελούς επιτροπής.
Η ανακοίνωση των κωδικών αριθμών αιτήσεων των εισακτέων και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου. Οι παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. 

Σχετικά με την διεξαγωγή της δοκιμασίας:

Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθητών/τριών στα φύλλα εξετάσεων θα καλύπτονται με την επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας.
Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως 100 μόρια (σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα 50 μόρια) με άριστα τα 100 μόρια.  

Αναβαθμολόγηση

Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων/ ουσών οι ισοβαθμούντες/ουσες μαθητές/τριες, κατατάσσονται με αύξουσα σειρά ως προς τον αριθμό προτεραιότητας (Α.Π.Π.Σ.) που τους έχει αποδοθεί.

Που θα γίνουν οι εξετάσεις

 Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ δεξιοτήτων) λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις των Προτύπων Γυμνάσιων και σε όμορα σχολεία, τα οποία ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα ή σε άλλους πρόσφορους χώρους, σε περίπτωση που οι διαθέσιμες, ανά Πρότυπο Γυμνάσιο, σχολικές αίθουσες δεν επαρκούν για την συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερομένων υποψηφίων.

Οι χώροι διεξαγωγής της δοκιμασίας ανά Πρότυπο Γυμνάσιο καθώς και η κατανομή των υποψηφίων, ανά εξεταστικό κέντρο, ανακοινώνονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Προτύπου Σχολείου, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του.

Πλήρωση κενών θέσεων μαθητών/τριών στη Β ́ και Γ ́ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων

Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β ́ και Γ ́ τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δοκιμασία δεξιοτήτων (τεστ), η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Γυμνάσια 3 μέρες ημέρες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. ή του/της Διευθυντής/ντριας του Σχολείου, κατά περίπτωση, και των οργάνων διοίκησης του κάθε Προτύπου Γυμνασίου.

Οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο σχολείο ενδιαφέροντος κάθε υποψηφίου και αποδίδεται κωδικός για κάθε αίτηση. Κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας για την πλήρωση των ως άνω κενών θέσεων καθορίζεται με την υπό στοιχεία 61/ΔΕΠΠΣ/07.09.2021 (Β ́4100, ΑΔΑ: 6Φ2Κ46ΜΤΛΗ-362) απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.  (Δείτε εδώ την απόφαση)

Στην παραπάνω διαδικασία δεν μπορούν να συμμετέχουν μαθητές/τριες που φοιτούν ήδη σε Πρότυπο Γυμνάσιο.

Οι κενές θέσεις καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα, που αφορά στην πραγματοποίηση της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα κάθε σχολείου, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. ή του/της Διευθυντής/ ντριας του Σχολείου, κατά περίπτωση, και των οργάνων διοίκησης κάθε Προτύπου Γυμνασίου με την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023.

Αν ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών/τριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, το ΕΠ.Ε.Σ. ή του/της Διευθυντής/ ντριας του Σχολείου, κατά περίπτωση, του Προτύπου Γυμνασίου αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια δοκιμασίας δεξιοτήτων. Σε διαφορετική περίπτωση διενεργεί δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

Με την ολοκλήρωση της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, για τις περιπτώσεις των ισοβαθμούντων/ουσών μαθητών/τριών, είτε πρόκειται για εισακτέους/ες είτε για επιλαχόντες/ούσες μαθητές/τριες, η τελική σειρά κατάταξής τους καθορίζεται με κλήρωση με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ ή του/της Διευθυντής/ντριας του Σχολείου, κατά περίπτωση και παρουσία των ενδιαφερομένων γονέων ή κηδεμόνων.

Το ΕΠ.Ε.Σ. ή ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου, κατά περίπτωση, επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου:

α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους και

β) πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20ή Ιανουαρίου 2023.

Μετεγγραφές

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/τριας σε Πρότυπο Γυμνάσιο, εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο Πρότυπο Γυμνάσιο επιτυχίας  μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο εγγραφής στο Πρότυπο Γυμνάσιο όπου κρίνεται εισακτέος/α, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Οι διατάξεις όσον αφορά στις υποχρεώσεις των εξεταζόμενων για τη διαφύλαξη του αδιάβλητου των εξετάσεων διέπουν όλους τους/τις υποψηφίους/ες από την στιγμή που θα εισέλθουν στο Εξεταστικό Κέντρο και μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασής τους.

Σε κάθε σχολική μονάδα όσοι/ες υποψήφιοι/ες εμπίπτουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται σε ξεχωριστή αίθουσα από τους/τις υπόλοιπους υποψήφιους/ες. Ο χρόνος εξέτασής τους είναι επαυξημένος των 150 λεπτών στο Γυμνάσιο και των 180 λεπτών στο Λύκειο, κατά 45 λεπτά αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αν ζητηθεί, ο/η επιτηρητής/τρια μπορεί να αναγνώσει τη διατύπωση θέματος ή απάντησης σε εξεταζόμενο/η μία ή περισσότερες φορές. Όμως, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν επιτρέπεται να δηλώσει έμμεσα ή άμεσα στοιχεία της ορθής απάντησης.

Προκειμένου οι ως άνω υποψήφιοι να συμμετέχουν απρόσκοπτα στις εξετάσεις λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για ειδικές διευθετήσεις ή προσαρμογές καθώς και η παροχή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων σε προσβάσιμη μορφή, ανάλογα με το είδος αναπηρίας ή τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς, που αυτές συνεπάγονται.

 

Εμείς σας προσφέρουμε…

Μια άριστη προετοιμασία στους μαθητές που έχουν ως στόχο την εισαγωγή τους σε ένα Πρότυπο σχολείο. Το προσωπικό μας αποτελείται από εκπαιδευτικούς με πείρα στην προετοιμασία υποψηφίων που συμμετέχουν σε διαδικασίες εξετάσεων που αφορούν την φοίτηση σε Σχολεία. Με την συμβολή της τεχνολογίας το εκπαιδευτικό μας κέντρο διαθέτει διαδραστικούς πίνακες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκπαιδευτικά λογισμικά προσφέροντας έτσι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με την χρήση όλων αυτών το παιδί έχει όρεξη για μάθηση εφόσον η διδασκαλία γίνεται με πιο οικείο και ευχάριστο τρόπο. Ο μαθητής θα προετοιμαστεί πλήρως για τις εξετάσεις που θα συμμετέχει, έχοντας κατανοήσει σε βάθος όλη την ύλη της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών και έχοντας αποκτήσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις. Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν 6 δίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων στα Μαθηματικά και στην Γλώσσα ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν στον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και να μπορούν να αντεπεξέλθουν στα διαγωνίσματα κάτω από πραγματικές συνθήκες. Τέλος θα γίνεται τακτική ενημέρωση των γονέων για τις επιδόσεις του παιδιού και για οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίσουμε. 

Η δύναμη μας είναι η επιτυχία των μαθητών μας και η ανταμοιβή μας η πραγματοποίηση των ονείρων τους.