Πρότυπα γυμνάσια

Κατ’ αρχάς, Πρότυπα σχολεία ονομάζονται συγκεκριμένες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η εισαγωγή στο Πρότυπο σχολείο γίνεται με ειδικές γραπτές εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται κάθε χρόνο και κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής μίας μόνο σχολικής μονάδας. Η επιλογή των υποψηφίων μαθητών αφορά την εισαγωγή στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου και η φοίτηση στις τρεις επόμενες τάξεις του Λυκείου υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές εξετάσεις. Η κάλυψη τυχόν κενών θέσεων γίνεται με την ίδια διαδικασία όπου επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές που φοιτούν στην ίδια τάξη και την ευθύνη για την συμπληρωματική διαδικασία έχουν τα όργανα της διοίκησης από το αντίστοιχο σχολείο όπου έχουν δημιουργηθεί οι κενές θέσεις. Το προσωπικό των σχολείων αυτών καταρτίζεται από έμπειρους εκπαιδευτικούς με πολυδιάστατο πλούτο γνώσης.

 

Ποια είναι τα Πρότυπα Γυμνάσια;

  1. Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο(501002) με 96 θέσεις.
  2. Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων(501003) με 78 θέσεις.
  3. Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης(501004) με 78 θέσεις.
  4. Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνίδειου Σχολής Πειραιά(501904) με 108 θέσεις. 
  5. Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία με 15 θέσεις υποτροφίας.

 

Διαδικασία διεξαγωγής, εισαγωγής και επιλογής

Αρχικά η εισαγωγή σε μια σχολική μονάδα γίνεται με την διεξαγωγή γραπτών εξετάσεών όπου πραγματοποιείται σε όλα τα Πρότυπα σχολεία. Όπως προαναφέρθηκε ο κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην διαδικασία μίας μόνο σχολικής μονάδας. Οι μαθητές αξιολογούνται στις γνώσεις και στις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Δημοτικό σχολείο σχετικά με τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών. Θα εξεταστούν στα μαθήματα αυτά στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας.

Αναλυτικότερα:

  • Νεοελληνική Γλώσσα: Ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών στην κατανόηση γραπτών κειμένων διαφόρων ειδών και περιεχομένου καθώς και στην παραγωγή γραπτού λόγου.
  • Μαθηματικά: Ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων με θέματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο τους. Ορισμένες φορές μπορεί να ζητηθεί η διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην διαδικασία των εξετάσεων οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι μαθητές προσέρχονται στις εξετάσεις με τον κωδικό αριθμό που έχουν αποκτήσει και εκτυπώσει από το σύστημα, με πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
Οι καταστάσεις των υποψηφίων θα αναρτηθούν υποχρεωτικά με τον κωδικό αίτησης στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου με τη λήξη των αιτήσεων. Οι γονείς καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία των υποψηφίων το αμέσως επόμενο διάστημα και σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο λάθος να προσέλθουν στο σχολείο για να διορθωθεί. 
Οι Φυσικώς Αδύνατοι (Φ.Α) μαθητές εξετάζονται από επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου, όπως ισχύει από την νομοθεσία που ισχύει σε όλα τα σχολεία. 
Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθητές γίνεται με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που έχει συσταθεί για αυτόν τον σκοπό. Τα θέματα στέλνονται ηλεκτρονικά στα Πρότυπα σχολεία από την επιτροπή πριν την εξέταση και θα αναπαραχθούν από μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων ώστε να μοιρασθούν στους υποψηφίους με ευθύνη του Διευθυντή/ντριας  ή Υποδιευθυντή/ντριας και τριμελούς επιτροπής που θα ορισθεί με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων. 
Οι προδιαγραφές των θεμάτων καθώς και παραδείγματα σχετικά με τη συνολική εξέταση στο αντίστοιχο πεδίο θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Π.Σ. Η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή καθώς και η αξιολόγηση γίνεται με επιτροπές που έχουν συσταθεί με ευθύνη του Διευθυντή/ντριας  ή Υποδιευθυντή/ντριας και της τριμελούς επιτροπής.
Η ανακοίνωση των κωδικών αριθμών αιτήσεων των εισακτέων και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου. Οι παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. 

Σχετικά με την διεξαγωγή της δοκιμασίας:

Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθητών/τριών στα φύλλα εξετάσεων θα καλύπτονται με την επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας.
Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως 120 μόρια (60 μόρια ανά γνωστικό πεδίο, 40 στις ερωτήσεις κλειστού τύπου και 20 στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου) με άριστα τα 120 μόρια. Η βαθμολόγησή τους θα γίνει από δύο βαθμολογητές για κάθε γνωστικό πεδίο. Εάν η διαφορά του βαθμού μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση με 3 μόρια
στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, τότε ως τελικός βαθμός του γνωστικού πεδίου ορίζεται ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 3 μόρια, τότε το γραπτό οδηγείται σε αναβαθμολόγηση.

Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης καλύπτονται οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών και προωθείται το γραπτό σε τρίτο βαθμολογητή. Ο τελικός βαθμός του γραπτού προκύπτει
από τον μέσο όρο των δύο μεγαλύτερων βαθμών.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων ενώπιον του/της Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ ντριας, της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής και των ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων.

Όλοι οι μη εισακτέοι μαθητές/τριες θεωρούνται επιλαχόντες/επιλαχούσες με σειρά κατάταξης που ορίζεται από τη βαθμολογική τους επίδοση. Για τους ισοβαθμούντες μαθητές/τριες η σειρά κατάταξης προσδιορίζεται επίσης με κλήρωση. Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από πίνακα επιλαχόντων/ουσών καλύπτονται από νέα προκήρυξη –η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

 

Εμείς σας προσφέρουμε…

Μια άριστη προετοιμασία στους μαθητές που έχουν ως στόχο την εισαγωγή τους σε ένα Πρότυπο σχολείο. Το προσωπικό μας αποτελείται από εκπαιδευτικούς με πείρα στην προετοιμασία υποψηφίων που συμμετέχουν σε διαδικασίες εξετάσεων που αφορούν την φοίτηση σε Σχολεία. Με την συμβολή της τεχνολογίας το εκπαιδευτικό μας κέντρο διαθέτει διαδραστικούς πίνακες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκπαιδευτικά λογισμικά προσφέροντας έτσι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με την χρήση όλων αυτών το παιδί έχει όρεξη για μάθηση εφόσον η διδασκαλία γίνεται με πιο οικείο και ευχάριστο τρόπο. Ο μαθητής θα προετοιμαστεί πλήρως για τις εξετάσεις που θα συμμετέχει, έχοντας κατανοήσει σε βάθος όλη την ύλη της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών και έχοντας αποκτήσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις. Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν 6 δίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων στα Μαθηματικά και στην Γλώσσα ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν στον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και να μπορούν να αντεπεξέλθουν στα διαγωνίσματα κάτω από πραγματικές συνθήκες. Τέλος θα γίνεται τακτική ενημέρωση των γονέων για τις επιδόσεις του παιδιού και για οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίσουμε. 

Η δύναμη μας είναι η επιτυχία των μαθητών μας και η ανταμοιβή μας η πραγματοποίηση των ονείρων τους.