Τι είναι το GMAT;

Η εξέταση GMAT είναι μια τυποποιημένη εξέταση, η οποία πραγματοποιείται στην Αγγλική γλώσσα μέσω Η/Υ.  Αποτελεί ένα από τα κριτήρια τα οποία βοηθούν τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων να αξιολογήσουν τα προσόντα των υποψηφίων και να διαπιστώσουν τη δυνατότητα τους να ανταπεξέλθουν επιτυχώς σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Περισσότερα από 6000 μεταπτυχιακά προγράμματα σε 2.100 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το GMAT στη διαδικασία επιλογής των φοιτητών τους. Το GMAT απαιτείται συνήθως για εισαγωγή σε μεταπτυχιακά προγράμματα MBA καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα σε Management.

Τι μετρά το GMAT;

To GMAT μετρά λεκτικές, μαθηματικές και αναλυτικές δεξιότητες ενός ατόμου που έχει αναπτύξει κατά τη διάρκεια των σπουδών του και της μέχρι σήμερα απασχόλησης του.  Δεν εξετάζει γνώσεις σε διοίκηση επιχειρήσεων ή σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αλλά ικανότητες κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων.

Τι σημαίνει ότι το GMAT είναι Computer Adaptive Test (CAT);

Η εξέταση όλων των ενοτήτων του GMAT γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ερωτήσεις του test δεν είναι προκαθορισμένες αλλά προσαρμόζονται στο επίπεδο του εξεταζόμενου. Το test ξεκινά με μια ερώτηση μεσαίας δυσκολίας και ανάλογα με το αν η απάντηση είναι σωστή ή λάθος, η επόμενη ερώτηση είναι αντίστοιχα δυσκολότερη ή ευκολότερη από την προηγούμενη. Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του αριθμού των σωστών απαντήσεων και του επιπέδου δυσκολίας των ερωτήσεων που απαντήθηκαν σωστά. Έτσι, δύο εξεταζόμενοι μπορεί να έχουν τον ίδιο αριθμό σωστών απαντήσεων αλλά διαφορετικό τελικό σκορ. Επειδή ακριβώς η βαθμολόγηση και η επιλογή των ερωτήσεων γίνεται διαδοχικά, ο εξεταζόμενος δεν μπορεί να παραλείψει ερωτήσεις ή να επιστρέψει σε προηγούμενη ερώτηση για να διορθώσει την απάντηση του.

Η δομή του GMAT

Τομέας εξέτασης: Analytical Writing  Assessment (AWA)

Αριθμός ερωτήσεων: 1 Θέμα

Μορφή ερωτήσεων: Analysis of Argument

Διάρκεια: 30 λεπτά

Το τμήμα AWA εξετάζει την κριτική σας ικανότητα. Θα έχετε στη διάθεση σας 30 λεπτά για να γράψετε μια έκθεση στον Η/Υ. Η έκθεση αφορά στην ανάλυση ενός συγκεκριμένου επιχειρήματος. Θα σας ζητηθεί να αναλύσετε το σκεπτικό πίσω από ένα συγκεκριμένο επιχείρημα και να γράψετε μια κριτική του επιχειρήματος αυτού. Το τμήμα αυτό του GMAT δίνει κυρίως βαρύτητα στο αναλυτικό μέρος και στη συνέχεια στα εκφραστικά μέσα. Αυτό σημαίνει ότι μια έκθεση σε απλά αγγλικά αλλά με καλά αιτιολογημένα επιχειρήματα θα λάβει μεγαλύτερη βαθμολογία από μια άλλη έκθεση με ανώτερο λεξιλόγιο και χρήση της αγγλικής γλώσσας, αλλά ελλιπή αιτιολόγηση και αξιολόγηση του επιχειρήματος.

Βαθμολογία: Το τμήμα AWA  βαθμολογείται από 0 έως 6 και μεσοδιαστήματα το 0,5.

 

Τομέας εξέτασης: Integrated Reasoning

Αριθμός ερωτήσεων: 12 Ερωτήσεις

Μορφή ερωτήσεων: Multi-Source Reasoning, Graphics Interpretation, Two-Part Analysis, Table Analysis

Διάρκεια: 30 λεπτά

Το τμήμα  Integrated Reasoning (Ολοκληρωμένης Συλλογιστικής)  μετρά την ικανότητά σας να αξιολογήσετε τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε διάφορες μορφές και από πολλαπλές πηγές. Περιλαμβάνει 4 τύπους ερωτήσεων:

 • Multi Source Reasoning (συλλογιστική πολλαπλών πηγών): Συνδυασμός πληροφοριών (από κείμενα, πίνακες, διαγράμματα κτλ.) για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων.
 • Graphics Interpretation (ερμηνεία γραφημάτων): Οι υποψήφιοι με βάση του γράφημα ή την εικόνα που τους δίνεται επιλέγουν την κατάλληλη δήλωση/πρόταση από μια λίστα επιλογών
 • Two-Part Analysis (διμερής ανάλυση): Περιλαμβάνει προβλήματα, οι λύσεις των οποίων αποτελούνται από δύο μέρη.
 • Table Analysis (ανάλυση πίνακα): Δίνεται ένας πίνακας, ο οποίος μπορεί να ταξινομηθεί (σορταριστεί) με βάση διάφορα κριτήρια, ώστε ο υποψήφιος να οργανώσει τα δεδομένα του πίνακα και να προσδιορίσει αν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Κάθε ερώτηση αποτελείται από δύο αντικρουόμενες εκφράσεις (ναι/όχι, σωστό/λάθος, κτλ) από τις οποίες οι υποψήφιοι επιλέγουν μία κάθε φορά.

Βαθμολογία: To Integrated Reasoning βαθμολογείται από 0 έως 8 και μεσοδιαστήματα το 1.

 

Τομέας εξέτασης: Quantitative 

Αριθμός ερωτήσεων: 37 Ερωτήσεις

Μορφή ερωτήσεων: Data Sufficiency, Problem Solving

Διάρκεια: 75 λεπτά

Στο τμήμα αυτό του GMAT εξετάζονται βασικές μαθηματικές δεξιότητες  και γενικές γνώσεις σε αριθμητική, άλγεβρα και γεωμετία. Οι ερωτήσεις είναι δύο τύπων:

 • Problem Solving: Περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με πέντε πιθανές απαντήσεις). Οι ερωτήσεις μετρούν την ικανότητα σας να λύσετε προβλήματα με την εφαρμογή μαθηματικών συλλογισμών. 
 • Data Sufficiency: Αυτού του τύπου οι ερωτήσεις αξιολογούν την ικανότητα στην ανάλυση προβλημάτων. Μετρούν, δηλαδή, κατά πόσο μπορεί ο εξεταζόμενος να αναγνωρίσει τις πληροφορίες που σχετίζονται το πρόβλημα και να καθορίσει, αν οι πληροφορίες που του δίνονται επαρκούν για τη λύση του προβλήματος. 

Βαθμολογία: To Quantitative Section είναι computer adaptive (cat) βαθμολογείται από 0 έως 60.  Βαθμολογίες κάτω από 8 ή πάνω από 50 είναι σπάνιες

 

Τομέας εξέτασης: Verbal

Αριθμός ερωτήσεων: 41 Ερωτήσεις

Μορφή ερωτήσεων: Reading Comprehension, Critical Reasoning, Sentence Correction

Διάρκεια: 75 λεπτά

Εξετάζει την κατανόηση και τη χρήση του γραπτού λόγου καθώς επίσης και την ικανότητα κριτικού συλλογισμού.

Αποτελείται από τρεις τύπους ερωτήσεων:

 • Reading Comprehension: Περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία ή περισσότερες σωστές απαντήσεις, βασισμένες σε κείμενα περιεχομένου θετικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης. 
 • Critical Reasoning: Παρουσιάζεται συνοπτικά ένα επιχείρημα και μία σχετική ερώτηση. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να βρουν την απάντηση η οποία ενισχύει ή αποδυναμώνει το επιχείρημα αυτό. Επίσης η ερώτηση μπορεί να αφορά την εξαγωγή συμπεράσματος ή υπόθεσης σχετικά με το επιχείρημα. 
 • Sentence Correction: Δίνεται μια πρόταση και οι υποψήφιοι καλούνται να διορθώσουν το λάθος που περιέχει επιλέγοντας μια από τις διαθέσιμες προτάσεις. 

Βαθμολογία: To Verbal Section είναι computer adaptive (CAT) βαθμολογείται από 0 έως 60. Βαθμολογίες κάτω από 9 ή πάνω από 44 είναι σπάνιες.

Συνολική διάρκεια: 3 ώρες και 30 λεπτά

 

Ποια είναι η συνολική κλίμακα βαθμολογίας στο GMAT;

H συνολική κλίμακα βαθμολογίας είναι από 200-800 και είναι στην ουσία ένα συνδυασμός της βαθμολογίας του Quantitative και του Verbal Section. Το AWA και το Ιntegrated Reasoning βαθμολογούνται ξεχωριστά.

Πόσες φορές μπορώ να δώσω το GMAT;

Μια φορά μέσα σε 16 ημερολογιακές ημέρες και το πολύ 5 φορές μέσα σε ένα έτος.

Ποιο ποσοστό θεωρείται καλό;

Το ποσοστό που πρέπει να επιτύχετε είναι σχετικό και καθορίζεται από το Πανεπιστήμιο που σας ενδιαφέρει. Συνήθως τα ελληνικά πανεπιστήμια απαιτούν από τους υποψηφίους ένα σκορ τουλάχιστον 500-550. Τα πανεπιστήμιο του εξωτερικού ζητούν συνήθως μεγαλύτερα σκορ από 550. Γενικά ένα σκορ άνω του 550 θεωρείται καλό για τα περισσότερα πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού. Ειδικά αν δεν έχετε υψηλό βαθμό στο πτυχίο, ένας καλός βαθμός στο GMAT θα ενισχύσει σημαντικά την υποψηφιότητας σας.  Για γίνετε δεκτοί σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να πετύχετε σκορ στο  GMAT 620 και άνω.

Πότε γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα της εξέτασης;

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τεστ εκτυπώνεται ένα ανεπίσημο σκορ που περιλαμβάνει την απόδοση σας στο Quantitative Section, Verbal Section, και Integrated Reasoning. Tα επίσημα αποτελέσματα, που συμπεριλαμβάνουν και τη βαθμολογία σας στο Analytical  Writing Assessment (AWA), αποστέλλονται σε εσάς και στα Πανεπιστήμια που έχετε επιλέξει μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της εξέτασης.

Πόσο χρονικό διάστημα ισχύει το GMAT;

To GMAT ισχύει για 5 χρόνια.  Το καλύτερο, βέβαια, είναι να έχετε πρόσφατα σκορ όταν κάνετε την αίτηση σας για μεταπτυχιακές σπουδές, γιατί αρκετά πανεπιστήμια ζητούν να μην έχουν παρέλθει 2 χρόνια από την ημερομηνία εξέτασης.

Πόσος είναι ο χρόνος προετοιμασίας και πόσο το κόστος;

 • 50 ώρες μαθημάτων
 • Διάστημα 4-7 εβδομάδων
 • Κόστος: 490€

Εξέταστρα

Κόστος εξετάσεων: 250€