Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με δυσλεξία στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας 

Η μνήμη (βραχύχρονη και μακρόχρονη) είναι ένας από τους τομείς που επηρεάζονται ιδιαίτερα από την δυσλεξία. Τα ελλείμματα μνήμης που εμφανίζονται στο δυσλεξικό άτομο πέρα από την μητρική αναμένεται να επηρεάσουν και την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Το κομμάτι του λεξιλογίου για παράδειγμα, που αποτελεί πολύ σημαντικό τμήμα της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας στηρίζεται κατά βάση στην μνήμη, οπότε όταν αυτή δυσλειτουργεί, δυσχεραίνεται η προσπάθεια του ατόμου να ανταποκριθεί με επιτυχία σε έναν σταδιακά αυξανόμενο όγκο εργασιών και υποχρεώσεων.

Η ένταξη του δυσλεξικού μαθητή σε μια τάξη με άλλους μαθητές θεωρητικά του ίδιου επιπέδου ή σε τάξη που απαρτίζεται από μαθητές διαφορετικών επιπέδων και δυνατοτήτων όπως συνήθως συμβαίνει στο σχολείο, δεν μπορεί να ωφελήσει το παιδί αν ο σχεδιασμός διδασκαλίας δεν είναι τέτοιος ώστε να προνοεί για την επαρκή κάλυψη των αναγκών του.

Οι αμφιβολίες των γονέων 

Δεν είναι λίγοι οι  γονείς και οι εκπαιδευτικοί που εκφράζουν τις αμφιβολίες τους για το εάν τα παιδιά με δυσλεξία θα πρέπει να μαθαίνουν ξένες γλώσσες, δεδομένης της δυσκολίας τους στην μητρική τους γλώσσα. Είναι αλήθεια ότι τα προβλήματα στην ανάγνωση και γραφή (φωνολογική επίγνωση) στην μητρική γλώσσα ενός παιδιού με δυσλεξία καθώς επίσης οι δυσκολίες του στις δεξιότητες μελέτης (οργάνωση της μνήμης, κατανόηση κειμένου, μεταγνωστικές ικανότητες) μεταφέρονται και εμποδίζουν την εξέλιξη του στις ξένες γλώσσες.

Παρολαυτά, για τους εκπαιδευτικούς που πιστεύουν στο δικαίωμα όλων των παιδιών να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών , το δίλημμα δεν εντοπίζεται στο εάν θα πρέπει να μαθαίνουν ξένες γλώσσες αλλά στο πώς θα πρέπει να διδάσκονται τις γλώσσες αυτές.   

Η σωστή προσέγγιση από την πλευρά του εκπαιδευτικού

  • Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι καταρτισμένος και άρα γνώστης της φύσης και των τρόπων αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών.Θα βοηθήσει το παιδί να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια σε ένα πλαίσιο στο οποίο θα είναι ικανό να βιώσει θετικά συναισθήματα μέσα από την επιτυχία , θα τονώσει την αυτοπεποίθησή του, θα ενισχύσει το κίνητρό του, θα βοηθήσει στην μείωση του άγχους και στην θετική στάση προς τη γλώσσα με τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη επίδοσή του σε αυτή. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση για τον εκπαιδευτικό – να μπορέσει μέσα από την επιλογή του κατάλληλου τρόπου διδασκαλίας να «εμποδίσει» τον δυσλεξικό μαθητή να νιώσει ανία και ματαίωση και τελικά να οδηγηθεί σε εγκατάλειψη της προσπάθειας για την επίτευξη του στόχου του.
  • Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος κατάλληλα ώστε με την χρήση κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων να μπορέσει να παρέχει στον δυσλεξικό μαθητή την ενίσχυση που χρειάζεται προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στην εκμάθηση ενός νέου γλωσσικού κώδικα.                                                                                                                                                                                                                             

 Είναι αλήθεια λοιπόν ότι τα παιδιά με δυσλεξία μπορούν να πετύχουν στην εκμάθηση της αγγλικής ως ξένη γλώσσας εάν ο εκπαιδευτικός είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος ώστε η διδασκαλία του να ‘αγγίζει’ αποτελεσματικά παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες.   

Στο εκπαιδευτικό κέντρο L&K, υπάρχουν εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν εξειδικευμένα τμήματα  υποστήριξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες .